[1]
สดมณี อ., ธนะชานันท์ ส., ภู่คง ส., จันประเสริฐ ฐ., and เกตุอ่ำ ป., “ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย”, J Bud Stud Chula, vol. 17, no. 3, pp. 27–37, Feb. 2019.