[1]
วาดเขียน ภ., “การสถาปนาธรรมยุตินิกายของวชิรญาณภิกษุ : ปัญหาเรื่องสังฆเภท”, J Bud Stud Chula, vol. 19, no. 2, pp. 21–53, Jan. 2019.