[1]
บรรณาธิการ บ., “บทบรรณาธิการ”, J Bud Stud Chula, vol. 25, no. 3, pp. 5–7, Dec. 2018.