[1]
บรรณาธิการ บ., “บทบรรณาธิการ”, J Bud Stud Chula, vol. 25, no. 2, pp. 5–6, Aug. 2018.