[1]
บรรณาธิการ บ., “บทบรรณาธิการ”, J Bud Stud Chula, vol. 25, no. 1, pp. 5–6, Apr. 2018.