[1]
บรรณาธิการ บ., “บรรณาธิการแถลง สิทธิ – เมตตา : คุณค่าที่แตกต่าง”, J Bud Stud Chula, vol. 24, no. 2, pp. 5–8, Aug. 2017.