ประภาพรพิพัฒน์ ก. (2022) “การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 12(2), pp. 28–41. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/255011 (Accessed: 23 May 2024).