เศรษฐ์บุญสร้าง ส. (2019) “เกมภาษากับการใช้ภาษาศาสนาของชาวอโศก”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(3). Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170792 (Accessed: 30 May 2024).