พรมทา ส. (2019) “งานเขียนทางวิชาการ”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(3), pp. 2–3. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170788 (Accessed: 29 May 2024).