กองบรรณาธิการ ก. (2019) “ปัญหาการศึกษาของสงฆ์ไทยในปัจจุบัน”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(2), pp. 4–8. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170782 (Accessed: 27 May 2024).