พรมทา ส. (2019) “สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(1), pp. 44–64. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170777 (Accessed: 27 May 2024).