บุณยเนตร เ. (2019) “จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อมในพุทธศาสนา : สำนึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากล”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(1), pp. 7–30. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170775 (Accessed: 30 May 2024).