พรมทา ส. (2019) “จากบรรณาธิการ”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(1), p. 2. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170771 (Accessed: 30 May 2024).