พรมทา ส. (2019) “แรงบันดาลใจทางวิชาการ”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(3), pp. 2–3. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170761 (Accessed: 30 May 2024).