กองบรรณาธิการ ก. (2019) “นิตยสาร พระเครื่อง ในสังคมไทย”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(2), pp. 5–11. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170756 (Accessed: 21 May 2024).