สถาอานันท์ ส. and อัศววิรุฬหการ ป. (2019) “พุทธศาสนากับสังคมไทย”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(1), pp. 20–34. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170739 (Accessed: 23 May 2024).