พรมทา ส. (2019) “งานวิจัยทางพุทธศาสนาในสังคมไทย”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(1), pp. 2–4. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170733 (Accessed: 26 May 2024).