เขียนวงศ์ พ. (2019) “พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาความเป็นอัตนิยม”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 3(1), pp. 59–78. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170696 (Accessed: 30 May 2024).