นัมคณิสรณ์ ส. (2019) “ธุรกิจกับพุทธจริยศาสตร์”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 3(1), pp. 36–58. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170693 (Accessed: 21 May 2024).