งามจิตรเจริญ ว. (2019) “ปัญหาของขณิกวาท”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 4(3), pp. 62–70. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170681 (Accessed: 21 May 2024).