เศรษฐ์บุญสร้าง ส. (2019) “อัตตาทุปาทานกับสายพันธุ์แห่วกระบวนทัศน์ของความรู้”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 4(3), pp. 44–61. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170679 (Accessed: 30 May 2024).