พรมทา ส. (2019) “แรงงานของความรักปละ. ”., Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 4(3), p. 2. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170675 (Accessed: 20 May 2024).