พรมทา ส. (2019) “ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 4(1), pp. 2–4. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170659 (Accessed: 20 May 2024).