ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. (2019) “พุทธเศรษฐศาสตร์”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 5(2-3), pp. 58–69. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170452 (Accessed: 30 May 2024).