เลี้ยววาริณ อ. (2019) “ผลการฝึกอบรมตามแนวพุทธต่อจิตลักษณะและลักษณะทางพุทธของบุคคลในวัยผู้ใหญ่”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(3), pp. 58–68. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170443 (Accessed: 30 May 2024).