ผลเจริญ พ. (2019) “ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางพุทธศาสนา”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(3), pp. 3–36. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170441 (Accessed: 26 May 2024).