ปุณฑริกวิวัฒน์ ท. (2019) “พุทธจริยศาสตร์ : กรณีประเทศไทย”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(2), pp. 62–77. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170437 (Accessed: 21 May 2024).