สิงห์สุริยา ป. (2019) “มโนธรรมของสังคมและการแทรกแซงที่ชอบธรรม”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(2), pp. 25–31. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170433 (Accessed: 30 May 2024).