วิศทเวทย์ ว. (2019) “อนัตตาในพุทธปรัชญา”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(1), pp. 62–112. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170429 (Accessed: 20 May 2024).