ธรรมโชโต ส. (2019) “ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงคิดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(3), pp. 26–34. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170418 (Accessed: 25 May 2024).