พรมทา ส. (2019) “แล้วเจ็ดปีก็ผ่านไป. ”., Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(3), pp. 1–4. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170416 (Accessed: 20 May 2024).