พรมทา ส. (2019) “จากบรรณาธิการ”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(1), p. 1. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170405 (Accessed: 21 May 2024).