อดิวัฒนสิทธิ์จ. (2019) “สื่อมวลชนกับวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 8(2), pp. 50-71. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170401 (Accessed: 9April2020).