พรมทา ส. (2019) “การวิจัยพุทธศาสนา”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 8(2), pp. 1–5. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170397 (Accessed: 29 May 2024).