ผลเจริญ พ. (2019) “เสรีภาพในทัศนะของฌอง-ปอล ซาร์ตร์ และพระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(3), pp. 6–32. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170387 (Accessed: 25 May 2024).