พรมทา ส. (2019) “ความสงสัยในฐานะจุดเริ่มต้นของงานศึกษาวิจัย”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(3), pp. 1–5. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170385 (Accessed: 30 May 2024).