บรรณรุจิ บ. (2019) “ชื่อเรียกปัญญาในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(2), pp. 46–87. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170383 (Accessed: 25 May 2024).