พรมทา ส. (2019) “เศรษฐศาสตร์แบบของพระพุทธเจ้า”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(1), pp. 1–3. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170371 (Accessed: 29 May 2024).