ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ ด. (2019) “หลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์กับพระธรรมวินัย”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 10(2), pp. 38–96. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170198 (Accessed: 26 May 2024).