พสุธารชาติ พ. (2019) “พุทธศาสนากับทรรศนะแบบลดทอน”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 11(2), pp. 41–80. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170187 (Accessed: 30 May 2024).