วุฑฺฒิกโร พ. (2019) “แนวคิดเรื่อง จิตเท่านั้นที่มีอยู่ ของพระพุทธศาสนานิกายโยคาจาร”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 11(1), pp. 28–62. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170182 (Accessed: 30 May 2024).