ปรมัตถ์วินัย ส. (2019) “ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนา”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 11(1), pp. 4–27. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170181 (Accessed: 21 May 2024).