พรมทา ส. (2019) “ปราชญ์ทางพุทธศาสนา”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 14(1), pp. 1–8. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169990 (Accessed: 26 May 2024).