คำดี เ. (2019) “การรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ของฝ่ายเถรวาท”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 15(3), pp. 5–80. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169989 (Accessed: 30 May 2024).