บุตรอินทร์ ส., บุญศรีตัน ป. and โตจักษณ์ชัยกุล ส. (2019) “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 15(1), pp. 26–72. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169985 (Accessed: 21 May 2024).