พรมทา ส. (2019) “การเมือง พระสงฆ์ กฎหมาย”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 15(1), pp. 1–4. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169983 (Accessed: 30 May 2024).