แซกรัมย์ พ. (2019) “บทบาทของสมาธิในการเจริญวิปัสสนาตามทัศนะสำนักวิปัสสนาสายรูปนาม”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 16(3), pp. 3–69. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169981 (Accessed: 30 May 2024).