พรมทา ส. (2019) “ศาสนาของธรรมชาติ”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 16(1), pp. 1–4. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169974 (Accessed: 29 May 2024).