สดมณี อ., ธนะชานันท์ ส., ภู่คง ส., จันประเสริฐ ฐ. and เกตุอ่ำ ป. (2019) “ทรรศนะของคนไทยปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ไทย”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 17(3), pp. 27–37. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169972 (Accessed: 27 May 2024).