บุญหนุน ช. (2019) “ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา”, Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 17(2), pp. 36–95. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169969 (Accessed: 26 May 2024).